چند ضلعی منتظم

polygon

چند ضلعي منتظم

از اين دستور براي رسم چند ضلعي در اوتکد استفاده مي کنيم.

براي اجراي دستور از روشهاي زير استفاده مي کنيم

1-Command:

polygon اينتر مي زنيم

2- Draw : polygon

3- toolbars : به شکل يک 5 ضلعي ميباشد

بعد از اجراي دستور اين اين نوشته مياد

polygon number of sides<4>:

يعني تعداد اضلاع چند ضلعي چند تا باشد. شما بايد

تعداد اضلاع چند ضلعي مورد نظر تان را وارد کنيد

Edge<center of polygon>:E

اينتر مي زنيم

مرکز چند ضلعي را مشخص کنيد

/ 0 نظر / 899 بازدید