کمان

Arc

از اين دستور براي رسم کمان در اتوکد استفاده مي کنيم

براي اجراي دستور سه روش زير وجود دارد

1-از جعبه ابزار که شکلش بصورت يک کمان با سه نقطه

در اول و وسط و اخرش هست

( براي اينکه بفهميم ايکون درست را انتخاب

مي کنيم نشان گر موس را در کنار ايکون مورد نظر براي چند لحظه نگه

مي داريم اسم دستوري که ايکون انجام مي دهد را نشان مي دهد)

2- Draw- Arc

3- Command: a

که بعد از نوشتن حرف اول دستور اينتر مي زنيم

رسم کمان به چند طريق مختلف امکان پذير هست

که به ترتيب زير مي باشد در روش دوم

( البته در روش اول و دوم نيز به همين گونه هست

البته بايد حرف اول روشي را که انتخاب مي کنيد در روش

دوم واول بعد از اجراي دستور بنويسم و اينتر بزنيم)

Draw-Arc-3 point

 

رسم کمان با سه نقطه انتخابي. شما سه نقطه رو انتخاب کرده و يک کمان

مي کشيد.

Draw-Arc-star,center,End

 

ابتدا نقطه شروع کمان را انتخاب مي کنيم سپس نقطه مرکز

کمان را انتخاب مي کنيم در اخر نقطه انتهاي کمان را انتخاب مي کنيم

Draw-Arc-start, center,Angle

 

ابتدا نقطه شروع کمان را مشخص مي کنيم و بعد نقطه مرکز کمان

مشخص مي کنيم و زاويه کمان را مي نويسيم و اينتر مي زنيم مانند زير:

angle:45

Draw-Arc-Start,Center,Length

 

نقطه شروع و مرکز کمان را معين مي کنيم

و عددي که طول کمان را نشان مي دهد را مي نويسيم.

در اين دستور طول واقعي قسمتي از محيط دايرهlangth

 

 

هنگامي که دوسر ان را مي کشيم نشان مي دهد

Draw-Arc-Start,End,Angle

نقطه شروع و انتهاي کمان را انتخاب کرده و اندازه زاويه را مشخص مي کنيم

مقدار زوايه مقدار شعاع را تعيين مي کند

Draw-Arc-Start,End,Direction

نقطه شروع و انتهاي کمان را انتخاب کرده وجهت قرار گرفتن

جهت کمان را مشخص مي کندdirection کمان را مشخص مي کنيم

Draw-Arc-Start,End,Radius

نقطه شروع و انتهاي کمان را انتخاب کرده و شعاع را با عدد مشخص مي کنيم

توجه: وقتي شعاع کمتر از فاصله شروع و پايان کمان باشد

دستور عمل نمي کند و بايد دوباره با يک شعاع مناسب دستور را تکرار کرد

Draw-Arc-Center,Start,End

نقطه مرکز و شروع و پايان کمان را مشخص مي کنيم

Draw-Arc-Center,Start,Angle

نقطه مرکز و شروع را معين مي کنيم و زاويه کمان را وارد مي کنيم

Draw-Arc-Center,Start,Length

نقطه مرکز و شروع را معين مي کنيم و طول واقعي کمان را مي نويسيم

Draw-Arc-Continue

از انتهاي اخرين کماني که کشيده ايم يک کمان ديگر رسم مي کنند

اگه مشکلی در مورد اتوکد  داريد بپرسيد جواب می دم حتما.

/ 2 نظر / 229 بازدید
ارژنگ

براي رسم كمان بخواهيم ازاندازه كمان بجاي وتر كمان استفاده بكنيم چه كنيم

عبد

اگر بخواهیم یک مقطع را مربه شکل نشان دهیم?[لبخند]