دايره

Circl

دايره

از اين دستور براي کشيدن دايره در اتوکد استفاده مي کنيم.

روشهاي اجراي دستور دايره:

1- Command :c اينتر مي زنيم

 

2- toolbars : يک دايره که مرکزش يک دايره هست

2- Draw- Circl

بعد از اجراي چند روش مختلف براي رسم دايره وجود دارد.

center,radius

مرکز و شعاع. ابتدا مرکز دايره را انتخاب مي کنيم.

و بعد شعاع دايره مورد نظر را وارد مي کنيم

center, diameter

مرکز و قطر. ابتدا مرکز دايره را انتخاب مي کنيم

و سپس قطر دايره مورد نظر را وارد مي کنيم

2poiant

براي کشيدن دايره دونقطه را انتخاب مي کنيم دايره

با اندازه فاصله بين دو دايره هست

3poiant

براي کشيدن دايره سه نقطه را انتخاب مي کنيم.

اين دايره از هر سه نقطه مي گذرد.

tan,tan,radius

مماس مماس شعاع

براي کشيدن دايره دوتا بين دوتا شکل و يا خط دوتا مماس

روي انها انتخاب کرده و شعاع مناسب را وارد مي کنيم.

tan,tan,tan

مماس مماس مماس

براي کشيدن دايره سه تا مماس روي اشکال مختلف انتخاب مي کنيم

دايره مابين اين سه مماس کشيده مي شود.

توجه اين روش اخر فقط در روش اجراي دستور دوم وجود دارد

2-Deaw-Circle-tan,tan, tan

/ 0 نظر / 61 بازدید