Object Snap

 

Object Snap

کمک رسم ها

از کمک رسم ها برای دقت در نقشه کشی استفاده می کنیم

. برای فراخوانی کمک رسم ها در ا

در ابتدای شروع هر نقشه با زدن کلید

F3 یک box جعبه مربوطه ظاهر می شود.گزینه های

دلخواه را تیک زده و

ok را می زنیم.در مراحل بعدی که کلید F3 را بزنیم کمک رسم ها

انتخاب شده فعال و غیر فعال می شوند

.

اگر با زدن کلید

F3 جعبه ابزار ظاهر نشد از روش زیر استفاده می کنیم.

Tools- object snap setting

همیشه گزینه های که انتخاب شده به صورت خودکار فعالند برای فراخوانی گزینه های

دیگر از دو روش استفاده می کنیم

.

انتخاب گزینه

- همزمان کلیک راست+shift می کنیم و از جعبه ای که باز شده

گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم

.

تایپ سه حرف اول کمک رسم

هر وقت بخواهیم گزینه های که جعبه ابزار کمک رسم ها تیک خورده اند فعال یا غیر فعال

شوند باید

F3 را بزنیم

توجه

: کمک رسم ها دستور نیستند بلکه فقط در داخل دستورات کار می کند.

چند تا از کمک رسم ها

. حروف مخفف این کمک رسم ها برای اجرای دستور تایپ

می کنیم داخل پرانتز قرار دارد

.

End point : (end)

که به شکل یک مربع هست

. که انتهای خط کمان و غیره را انتخاب می کند. 

Mid point middies :( mid)

به شکل یک مثلث است

. وسط خط و کمان و غیره را انتخاب می کند.

Node: (nod)

بشکل یک ضرب در است که روی یک دایره کشیده شده است

.

مختصات دقیق نقطه را پیدا می کند

.

Quadrant : (qua)

به شکل یک لوزی است

. چهار ناحیه اصلی دایره را نشان می دهد.

Intersection : ( int )

به شکل یک ضرب در است. محل تقاطع دو موضوع را مشخص می کند.

Insertion : ( ins )

بلوک متن را انتخاب می کند

.

Perpendicular : (per)

از یک نقطه عمود بر یک موضوع دیگر رسم می کند

.

Tangent : (tan)

به شکل یک دایره که مماس به بالای ان یک خط کشیده شده است

از یک نقطه به یک دایره یا کمان مماس رسم می کنیم

Nearest : (nea)

روی محیط هر موضوع دلخواه حرکت می کند و با کلیک کردن

کردن نقطه دقیقا روی آن محیط خواهد بود

.

Apparent intersection : (app)

به شکل یک مربع که قطر های آن کشیده شده است

.

محل تقاطع فرضی دو موضوعی که هم دیگر را قطع نکرده اند پیدا می کند

.

Parallel : (par)

به شکل دو خط موازی است . از یک نقطه موازی یک خط

خطی موازی رسم می کند

/ 3 نظر / 876 بازدید
مليكا

واقعا عاليه مرسي

joker

بد نبود

نقى

خيلى بد بود